Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Indlæg til Furesø Avis

Velkommen til Laanshøj!


Overskriften i dette indlæg kan måske virke lidt pudsig, men efter et års debat om en ny lokalplan for Laanshøj kan læsere af denne avis sidde med et indtryk af, at tilflyttere ikke er velkomne her i vores landsby. Dette er ingenlunde tilfældet, og derfor vil Grundejerforeningen i Laanshøj (GFL) med dette indlæg gerne byde alle tilflyttere velkommen til Laanshøj – uanset om de skal bo i det eksisterende Laanshøj eller i de områder, der endnu ikke er udbygget.


Når debatten om den nye lokalplan har været så omfangsrig og til tider også lidt hård i tonen, skyldes det først og fremmest, at der i de fremstillede forslag fra kommunen skal bygges mere, end det indbyggerne i det nuværende Laanshøj har forventet. Man kan sige, at beboere i det nye Laanshøj på hver deres måde har tilkendegivet, at de bekymrer sig om at bevare den helt specielle natur, kulturarv og stemning, der er på Laanshøj – til glæde for nuværende og kommende beboere.

Uanset debatten, har GFL hele tiden været forberedt på, at Laanshøj i fremtiden skal rumme minimum 110 nye boliger/familier (som beskrevet i den gældende Lokalplan 72).

Områdets beboere har dog løbende udtrykt bekymring for, at bolig- og trafiktrykket i Laanshøj bliver voldsommere, når der planlægges yderligere ca. 60 boliger i alt ift. Lokalplan 72. Hvad enten facit er, at der kommer 110 eller 170 nye familier til Laanshøj ift. i dag, så byder vi altså alle velkommen til vores lille landsbyperle.


Grundejerforeningen har i vores høringssvar til den netop overståede høring af Lokalplan 122 vedr. Laanshøj fokuseret på, at en ny lokalplan tager højde for økonomisk bæredygtighed for beboerne ift. fællesarealer, sammenhængende og tryg infrastruktur og beskyttelse af vores allesammens natur.

Når politikerne i Furesø Kommune i løbet af de kommende uger skal vedtage en ny lokalplan, er det GFL’s håb og forventning, at de lytter til de mange høringssvar – herunder naturligvis vores eget.

I grundejerforeningen ser vi frem til, at flere af fællesarealerne overdrages til beboerne i Laanshøj, og at et spritnyt fælleshus ved områdets vartegn (Vandtårnet) opføres. Men vi har i vores svar betinget os, at der ikke følger nævneværdige udgifter eller servitutter med, f.eks. i form af urealistiske pleje- eller vedligeholdelseskrav til vandtårn eller områdets forhindringsbane og lignende.


Laanshøj skal være en bydel for alle, både nuværende og kommende beboere. Vi har udtrykt bekymring for, at trafikafviklingen internt i området belastes unødigt, og der ikke balanceres med gennemkørende biler imellem områderne. Derfor er det rigtig vigtigt, at Sandet får en betydelig rolle i trafikafviklingen fra de nye boliger, og samtidig skal der sikres trygge skoleveje og cykelstier for vores børn.


I vores høringssvar har vi lagt meget vægt på, at uanset udfaldet af en ny lokalplan, så skal denne rumme mulighed for, at vi i grundejerforeningen - sammen med kommunen - efter et års tid evaluerer den samlede trafiksituation i området. Uanset hvad, er det vigtigt for os, at fremtidige købere og ”udviklere” ved, at en sådan evaluering kan resultere i eventuelle vejlukninger, etablering af vendepladser osv.


Naturen og kulturhistorien er et særkende for Laanshøj. Det skal vi værne om, ellers mister området sin herlighed – ikke bare for beboerne, men også for de mange tusinde, der hvert år besøger området omkring den gamle flyvestation. Derfor er vi som grundejerforening særligt opmærksomme på, at nybyggeri ikke skæmmer byen, og at der så vidt muligt tænkes grønne indkig og udkig imellem boligerne. Dertil forventer vi, at de arkitektoniske løsninger skabes i harmoni med eksisterende boliger, så vi ikke oplever de nye områder som et appendiks til det eksisterende. Vi vil være én samlet by – også arkitektonisk.


Et sidste generelt punkt, som betyder meget for os, er, at de eksisterende beboere / den nuværende infrastruktur ikke belastes unødigt af tung trafik og støj mv. i forbindelse med udbygningen af Laanshøj. Der skal sikres løsninger mod gener, og vi forventer, at kommunen tager en aktiv rolle i at sikre, at entreprenørerne opfylder deres forpligtelser til genopretning, overdragelse, syn/skøn mv., så der ikke skabes friktion mellem projekterne i området.

Tirsdag aften er der møde i Miljø- Plan- og Teknikudvalget (MPT-udvalget). Her skal medlemmerne tage stilling til det endelige lokalplansudkast for færdiggørelsen af Laanshøj.

I GFL glæder vi os til at få gjort Laanshøj færdigt, så både beboere og gæster kan nyde en harmonisk og sammenhængende landsby – og vi har tillid til, at vores politikere tager de rigtige beslutninger og vedtager en lokalplan med respekt for naturen og for nuværende og kommende beboere i Laanshøj.


På vegne af bestyrelsen i GFL, www.laanshøj.dk


Jens Bjerregaard

Formand 


Se link:

http://furesoe.lokalavisen.dk/grundejerforeningj-vi-ser-frem-til-at-faa-gjort-laanshoej-faerdig-/Lokale-nyheder/20170306/artikler/703079580/1027?utm_campaign=Se%20billederne%3A%20%C3%86gte%20Grand%20Prix-stemning%20i%20arenaen%20%7C%20Grundejerforeningj%3A%20Vi%20ser%20frem%20til%20at%20f%C3%A5%20gjort%20Laansh%C3%B8j%20f%C3%A6rdig&utm_medium=newsletter&utm_source=Fures%C3%B8%20Avis%20


​Adresse

​Grundejerforeningen Laanshøj

Sandet 6

3500 Værløse

Kontaktinformation

E-mail:

E-mail: webmaster@laanshoj.dk 

CVR: 33894783