Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

SønderSø

​Områdebeskrivelse

​Søndersø​ er en​ sø øst for Laanshøj. Der er anlagt en dejlig sti hele vejen rundt om Søndersø som følger langs søen på største delen af turen rundt. Turen rundt om Søndersø er ca. 6 km lang og benyttes af rigtig mange til traveture, løbeture, udflugter med børn m.m.

Dens areal er på 123 ha. og dens største dybde er 7,8 meter. Vest for søen ligger den nu nedlagte Værløse Flyveplads og øst for ligger Hareskovene. Syd for søen er der endnu åbent terræn og landbrugsland.

​Før​ 1865 ​var Søndersø betydeligt større og strakte sig et godt stykke længere mod syd end nu. Det skyldes, at der blev foretaget en vandstandssænkning på omkring 2 meter i 1865, hvor man forgæves forsøgte at tørlægge søen, for at omdanne den til eng. 

Store arealer - først og fremmest syd for den nuværende sø - blev tørlagt. Senere blev forskellige eksotiske græsblandinger udsået på de tørlagte arealer; de indeholdt mange for Danmark dengang nye eller relativ ukendte arter, og man kunne i mange får finde mange usædvanlige planter omkring Søndersø. Der er ikke mange rester tilbage af denne eksotiske flora, lidt findes dog stadig, især ved fældningsbassinerne ved søens sydvesthjørne.

En del af egnen blev erhvervede i​1877​ af ​Københavns ​Kommune ​og har siden da indgået som et vigtigt led i byens vandforsyning. Af denne grund kan søen ikke anvendes til rekreative formål.

Søen afvandes af Tibberup Å, der tilføres Søndersø vand ved udløb dens sydvestende. Tibberup Å løber ud i Værebro Å, og derfra føres vandet til Roskilde Fjord.

Ruinen af den tyske officersmesse findes syd for Søndersø. Bygningen blev brugt under 2. verdenskrig da tyskerne havde besat Flyvestations Værløse.

Der er offentligt adgang til de gamle ruiner.

​Dyr og planter

Der yngler en del svømmefugle ved søen, i træktiderne og om vinteren ses en del andefugle m.v. - Undertiden ses Fiskeørn ved søen.

De gamle egetræer m.v. ved nordbredden ser ud til at være opholds- og ynglesteder for en del flagermus. - Bl.a. skal Troldflagermus forekomme.

Ved den limniske rørsump langs vestbredden yngler Butsnudet Frø, Spidssnudet Frø og Grøn Frø samt Skrub-Tudse.

​Der fiskes en del i søen, og der formodes at forekomme almindelige arter Som Gedde, Sandart, Aborre osv. Der er en ret artsrig skovbundsflora langs nordbredden og ved østenden med almindelige skovplanter som Gul- og Hvid Anemone, Desmerurt, Sildig Skovhejre m.v.

​Ved vestbredden har der været en lille forekomst af Foldfrø i et tørt pilekrat, men denne sjældne plante er ikke set her siden 2007. Foldfrø er iagttaget enkelte steder i gammel løvskov ved nordbredden frem til ca. 1988.


Ved Bassinerne mod sydvest forekommer en del eksotiske arter og rigkærsarter: Svinesennep, Sorthoved-Knopurt m.v., Forskelligbladet Tidsel, Hjertegræs, Kødfarvet Gøgeurt (i alt fald tidligere), Blågrøn Star m.v. Forskelligbladet Tidsel er sandsynligvis oprindelig. Et sted ved sydbredden findes en stor bevoksning af Bakke-Stilkaks, sandsynligvis stammende fra de tidligere udsåede eksotiske frøblandinger. I en lille mose umiddelbart syd for søen vokser en stor bestand af Saracensk Brandbæger

På tur om Søndersø

Søndersø og Flyvestationen ligger i et meget naturskønt område med fredede områder.

Området er glimrende til gå eller cykelture.

​Adresse

​Grundejerforeningen Laanshøj

Sandet 6

3500 Værløse

Kontaktinformation

E-mail:

E-mail: webmaster@laanshoj.dk 

CVR: 33894783