Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Høringssvar fra G/F Laanshøj

Høringssvar fra G/F Laanshøj ang. forslag til Lokalplan 122

Grundejerforeningen Laanshøj præsenterer nedenfor vores væsentligste bekymringer, krav og ændringsforslag til det offentliggjorte udkast til Lokalplan 122. Vores høringssvar er blevet til på baggrund af et udkast til høringssvar fra bestyrelsen, der på et møde for vores medlemmer (formændene for bestyrelserne i de 14 nuværende grundejerforeninger på Laanshøj) den 24. januar blev diskuteret og færdiggjort.


Økonomisk ansvarlighed og bæredygtighed

Grundejerforeningen Laanshøj får i lokalplansudkastet retten til at overtage en række fællesområder. Det er vi tilfredse med, men det bør præciseres, at G/F Laanshøj har retten, men ikke pligten til at overtage de nævnte områder.

Hvis et område eller en installation på et område (eksempelvis vandtårnet) efterlades i en stand, der vil påføre grundejerforeningen større vedligeholdelsesomkostninger inden for en overskuelig årrække, mener vi, at det er vores grundlæggende rettighed at kunne takke nej til en overtagelse – i hvert fald indtil det pågældende område/den pågældende genstand er sat i rimelig stand, og der er gennemført et tilsyn af en uafhængig rådgiver (betalt af den nuværende ejer).

Som vi læser udbygningsaftalen mellem Furesø Kommune og Boligejendom ApS, indeholder den aftale netop denne ret for begge aftaleparter. Det burde være muligt at lade G/F Laanshøj være omfattet af aftalens §7 (se nedenfor).

7. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser7.1 Ingen af Parterne kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Udbygningsaftalen uden den anden Parts samtykke.
Nægtelse af samtykke til overdragelse af rettigheder og forpligtelser skal dog være sagligt begrundet.

Ansvarlig afleveringsforretning

Vi har på Laanshøj i de senere år fået en del erfaring med, at entreprenører, der arbejder i ”nybygger-områderne” (senest Udsigten, Parcelhusene og Østre Kvarter), efterlader veje, lamper og fællesarealer i ikke-tilfredsstillende stand. Dette giver et enormt ekstra arbejde til de frivillige i grundejerforeningerne, og det koster os også penge – mange penge. Dette er ikke rimeligt.

Vi ønsker, at kommunen i forbindelse med udbygningsaftalen beskytter G/F Laanshøj og de underlæggende grundejerforeninger, så vi ikke står med ansvaret for oprydning og genopretning af fællesarealer m.m. efter byggefasen i ”det nye Laanshøj”.


Placering af fællesfaciliteter

Når de eksisterende fodbold- og tennisbaner bliver nedlagt grundet nyt byggeri, er Boligejendom ApS forpligtet til at retablere disse andet steds i området. G/F Laanshøj forventer at blive inddraget i arbejdet med de nye placeringer af anlæg.


Beskyttelse af vores natur

De eksisterende zoneforhold mellem land- og naturzone skal bevares. Bebyggelse i Område 2 må ikke overskride landzone – og der skal sikres indkig fra Flyvestationsområdet til Slottet, som er et af områdets kendetegn.

Vi foreslår helt konkret, at de to sydligste byggegrunde i Område 2 (placeret i landzone) fjernes. Hvis de ikke kan blive fjernet, men skal flyttes, foreslår G/F Laanshøj, at kvadratmeterne tilføjes i Område 3 eller Område 4.


Sammenhængende og tryg infrastruktur

Laanshøj skal være en bydel for alle – også fremtidige beboere. Området skal derfor have en sammenhængende infrastruktur, men det skal sikres, at trafikken fordeles ligeledes, så størstedelen af trafikken for boliger ved Laanshøj Alle ledes via Sandet.

Parkeringspladser skal placeres inden for de nye boligområder og ikke i yderkanten. Det nuværende udkast til Lokalplan 122 placerer parkeringsarealer ud mod Sirius Allé. Denne løsning vil skabe unødige farlige situationer ved baglæns udkørsel og samtidig lede en større del af trafikken ned af Lejrvej. Parkering for Område 3 og Område 5 bør være inden for egne enklaver.

Indkørslen til fælleshusets parkeringsplads bør spærres med en bomløsning (med lås) – tæt på vejkanten – svarende til den, der i dag er etableret ved indgangen til Hjortøgaard.

På grund af placeringen af indkørslen til fælleshusets parkeringsplads, skal vejspærringen på Udsigten flyttes nogle meter mod øst (mod Sandet). Det er vigtigt, at vejspærringen ikke flyttes mere end absolut nødvendigt, og samtidig mener vi, at det med skiltning omkring hjørnet Udsigten/Sirius Alle skal tydeliggøres, at gennemkørsel på Udsigten ikke er tilladt.

For ikke at skabe nye farlige trafikale situationer i nuværende områder, bør Vestre Allé ændres til ”Gennemkørsel forbudt”, så til- og frakørsel til Område 2 ikke sker via Vestre Allé, men ledes ud på Lejrvej.

Det er ikke nogen hemmelighed, at der blandt borgerne på Laanshøj er bekymring for den øgede trafik, som det nye byggeri kommer til at medføre. Mange har udtrykt bekymring for den øgede trafikmængde på Sirius Alle/Udsigten/Lejrvej. Andre er bekymrede for de mange biler, der hver dag skal krydse cykelstien i krydset Lejrvej/Sandet.

I G/F Laanshøj er vi meget tilfredse med de skitserede fartdæmpende løsninger på Laanshøj og på Lejrvej og Sandet. Vi vil også gerne udtrykke tilfredshed med den proces, vi har haft med kommunen om dette projekt – og vi glæder os til, at man nu kommer i gang med at anlægge de aftalte foranstaltninger. For os er det dog afgørende, at vi sammen med kommunen kan evaluere den samlede trafikudvikling til og fra – og også internt på Laanshøj – senest et år efter, at hovedparten af de nye boliger er taget i brug.

Hvis evalueringen viser, at der er behov for adfærdsregulering i trafikken - eksempelvis i form af vejlukning - skal lokalplanen kunne rumme dette og de mest oplagte steder være klar til en sådan omstrukturering.

Det er vigtigt for grundejerforeningen, at fremtidige købere – både udviklere, entreprenører og beboere – kender til præmissen om, at der kan blive reguleret i trafikstrømmene, når der har fundet en evaluering sted.


Sammenhængende arkitektonisk udtryk

Vi synes, at de arkitektoniske retningslinjer for de områder, der ligger nærmest det historiske Laanshøj (områderne 2, 3 og 5), bør være mere i harmoni med bygningerne i det historiske Laanshøj.


En bekymring blandt mange beboere på Laanshøj

Mange har i forbindelse med den proces, der har ledt op til denne høring af Lokalplan 122, udtrykt bekymring for de mange kvadratmeter bolig, der planlægges anlagt i vores naturskønne område.

Som overordnet grundejerforening vil vi opfordre politikerne til at bemærke denne stærke bekymring.


På vegne af Grundejerforeningen Laanshøj​

Jens Bjerregaard              Lars H. Wegener           Jette Walentin Gamst

      Formand                        Næstformand               Bestyrelsesmedlem

​​

​  Kirsten Christensen             Lars Olsen                     Reinholdt Schultz

Bestyrelsesmedlem        Bestyrelsesmedlem          Bestyrelsesmedlem​

Lene Madsen, der er medlem af bestyrelsen i G/F Laanshøj – valgt med stemmer fra Boligejendom ApS – er ikke medunderskriver af dette høringssvar, da det ville kunne give anledning til debat om habilitet.


​Adresse

​Grundejerforeningen Laanshøj

Sandet 6

3500 Værløse

Kontaktinformation

E-mail:

E-mail: webmaster@laanshoj.dk 

CVR: 33894783