Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

G/F Laanshøj videre arbejde i Laanshøj

Input fra G/F Laanshøj til brug for det videre arbejde med udviklingen af Laanshøj

G/F Laanshøj lægger vægt på følgende principper i forbindelse med udvikling af Laanshøj:


Økonomisk ansvarlighed og bæredygtighed

Vi ønsker som omtalt på mødet den 10. august 2016 højere krav til entreprenører om at efterlade et nybygget område uden mangler og klar til drift. Dette gælder eksempelvis veje, kloakker, lygtepæle, (under byggeprocessen) ødelagte rabatter mm. Der har senest med udbygning af Østre Kvarter været en række forhold, der ikke var i orden, og som grundejerforeningen nu skal bruge uforholdsmæssigt mange ressourcer på. Udgifter til udbedring hverken kan eller skal pålægges øvrige beboere på Laanshøj.

​Der er brug for fællesarealer/rekreative områder på Laanshøj. G/F Laanshøj har med interesse læst og hørt om Beboerforeningens forslag til rekreative områder – og vi synes, der ligger mange gode tanker bag. For grundejerforeningen er det afgørende, at:

 • Der bliver etableret rekreative områder, hvor både børn, voksne og unge kan være aktive sammen.
 • G/F Laanshøj ikke bliver påført udgifter i forbindelse med etableringen af rekreative områder.
 • G/F Laanshøj i de første mange år ikke bliver påført væsentlige vedligeholdelsesudgifter på nyetablerede rekreative områder.

Vi ser gerne, at:

 • Den militære forhindringsbane bevares og istandsættes, så endnu flere borgere kan få gavn af anlægget.
 • Der i forbindelse med den militære forhindringsbane etableres en "børne-forhindringsbane", der både kan understøtte områdets kulturarv og samtidig give hele familier mulighed for udfordringer. Her kunne der f.eks. også etableres en vedligeholdelsesfri ”boldbane” med fast materiale og evt. baner eller hegn omkring.
 • Tennisbanen genetableres, men vi har svært ved at se en genetablering på det store åbne areal ved forhindringsbanen. Der er meget vind på det område, hvilket vil umuliggøre ordentligt tennisspil. Den nuværende tennisbane ligger i læ.

Ydre fremtoning af det gamle kaserneområde bibeholdes som beskrevet i Tillæg 1 til Lokalplan 72

 • Ridehuset skal bevares med de originale karakteristika – dette er en meget høj prioritet. Men den i lokalplanen fastlagte brug af bygningen kan dog fraviges – f.eks. ved etablering af boliger i bygningen.
 • Ridehuset skal ikke kunne bruges til eksempelvis etablering af en forretning (eks. en købmandsforretning).
 • Området for det midlertidige informationscenter skal genetableres som grønt område og kan IKKE anvendes til nyt byggeri. I den forbindelse er vi blevet orienteret om, at der foreligger en dispensation for Informationscenteret, der efter forlydende er udløbet. Vi har ikke detaljerne på dette, men vil gerne opfordre til at en evt. forlænget dispensation bliver betinget, så centeret stadig fjernes over tid.


Fælleshus

G/F Laanshøj er i gang med en proces med beboerinddragelse, der skal afklare, om der er interesse for et fælleshus på Laanshøj. Vores forundersøgelse giver ikke en klar indikation af, hvor stor interessen er. Grundejerforeningen genstarter nu processen for at skabe en afklaring omkring Laanshøjboernes interesse. Konklusionen på denne proces vil vi meddele Furesø Kommune og Boligejendom ApS inden udgangen af oktober 2016.

Hvis man på baggrund af vores tilbagemelding i oktober vælger at etablere et fælleshus på Laanshøj, er det afgørende, at:

 • Etableringen ikke medfører ekstra omkostninger for G/F Laanshøj.
 • Den løbende drift vil koste et minimum.
 • Der er mulighed for at etablere eksempelvis et laug, der varetager driften (herunder vedligehold) af fælleshuset, således at G/F Laanshøj ikke påvirkes økonomisk af driften. Et sådan laug skal dog kun kunne udlejes til Laanshøjboere – og ikke have karakter af en udlejningsvirksomhed for hele Furesø Kommune.


Sammenhængende og tryg infrastruktur

 • Grundejerforeningen ønsker fartbegrænsning på 30 km/t på hele Laanshøj. I den forbindelse skal der etableres trafikdæmpende foranstaltninger (hævede flader) som aftalt på mødet med Furesø Kommune tirsdag den 30. august 2016.
 • Det er afgørende for os, at hovedtrafikken til de nyetablerede områder foregår via Sandet.
 • Vi ønsker ikke, at man lukker yderligere indre veje på Laanshøj end de veje, der allerede er lukket i dag. Vi ønsker således ikke en opdeling af Øst-Laanshøj og Vest-Laanshøj. Laanshøj bør fremstå som en samlet landsby.
 • Vi ønsker mere trygge og sikre skoleveje – særligt for de bløde trafikanter. Her henviser vi til den igangværende proces, hvor der senest har været afholdt møde mellem Furesø Kommune og G/F Laanshøj tirsdag den 30. august 2016.

​Adresse

​Grundejerforeningen Laanshøj

Sandet 6

3500 Værløse

Kontaktinformation

E-mail:

E-mail: webmaster@laanshoj.dk 

CVR: 33894783